Regulamin sklepu

Regulamin Sklepu Internetowego MISS KNITSKI

§ 1 Informacje ogólne

1.  Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
– Klient – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka osób fizycznych prowadząca działalność gospodarczą nieposiadająca osobowości prawnej lub jednostka posiadająca osobowość prawną, której dane są zarejestrowane w sklepie, dokonująca zakupu w sklepie internetowym www.missknitski.com/sklep/index.php;
–  Sklep – sklep internetowy MISS KNITSKI prowadzony przez Sprzedawcę i dostępny pod adresem www.missknitski.com/sklep/index.php;
–  Sprzedawca – prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: MISS KNITSKI Katarzyna Rakowska-Ładna, ul. Mińska 25a/94, 03-808 Warszawa, NIP: 7962248221;
2.  Oferta towarów zawartych na stronie internetowej Sklepu obowiązuje na terenie Polski i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a należy ją traktować jako zaproszenie do składania zamówień.
3.  Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na stronach internetowych Sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez Klienta na liście przewozowym przesyłki, osobistego w przypadku odbioru osobistego (opcja dostępna w koszyku), moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas podpisania dokumentów wydania towaru w siedzibie Sprzedawcy.
4.  Nazwy producentów i marki fabryczne należą do ich właścicieli i prezentowane są na stronach Sklepu wyłącznie w celach informacyjnych.
5.  Przedmiotami transakcji prowadzonych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem są produkty wymienione w ofercie i przedstawione na stronach Sklepu w chwili składania zamówienia.
6.  Złożenie zamówienia oznacza akceptację przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu i jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje w nim zawarte.

§ 2 Zamówienia

1.  Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.missknitski.com/sklep/index.php.
2.  Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia, także bez podania przyczyny.
3.  Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sklepu podawane są w złotych polskich.
4.  Każde zamówienie złożone w Sklepie musi zostać potwierdzone przez Klienta telefonicznie lub pocztą elektroniczną. W tym celu niezbędne jest podanie numeru telefonu lub adresu e-mail w formularzu zamówienia. Zamówienie może zostać anulowane przez Sprzedawcę w przypadku braku możliwości potwierdzenia telefonicznego lub braku odpowiedzi na potwierdzenie wysłane pocztą e-mail w ciągu 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
5.  Wiążąca dla stron transakcji jest cena podana przez Sprzedawcę w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji uwzględniająca wszystkie rabaty i koszty przesyłki.
6.  Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki. Dokument ten jest wysyłany wraz z przesyłką.
7.  Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub wycofać złożone zamówienie drogą mailową na adres sklep@missknitski.com wyłącznie do momentu wystawienia paragonu.
8.  W wyjątkowych przypadkach Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bądź też wycofania towaru z oferty. W przypadku braku towaru lub zmiany ceny, Klient zostanie bezzwłocznie poinformowany telefonicznie lub poprzez e-mail i może zrezygnować z zamówienia.
9.  Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki. Klient wybiera i określa w zamówieniu formę płatności oraz sposób dostawy towaru. Rodzaje płatności określone są na formularzu zamówienia.
10.  Towary dostępne w Sklepie są nowe.
11.  W ramach akcji promocyjnych w sklepie mogą być oferowane produkty w cenach specjalnych. Dokładna informacja o ograniczeniach związanych z produktem znajduje się wówczas w opisie produktu.

§ 3 Realizacja zamówienia

1.  Termin realizacji zamówienia uzależniony jest od formy płatności oraz stanu magazynowego towaru. Zwykle termin ten nie przekracza 2 dni roboczych. Do czasu realizacji zamówienia należy doliczyć czas dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską.
2.  Każdorazowo Klient zostaje poinformowany o planowanym terminie dostawy drogą telefoniczną lub na adres podany w zamówieniu.
3.  Zamówiony towar jest wysyłany za pośrednictwem firm kurierskich. Koszt przesyłki uzależniony jest od masy i gabarytów zamawianych towarów. (szczegóły zakładka DOSTAWA).
4.  Wysyłka towaru następuje po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia zapłaty za zamówiony towar.
5.  Zamówiony towar wysyłany zostaje pod adres, który podany został w formularzu zamówienia.
6.  Sprzedawca realizuje przesyłki wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Zamówienia złożone przez Klientów z krajów UE będą rozpatrywane indywidualnie.

§ 4 Zwroty towarów

1.  Zwrot zakupionego towaru (wyłącznie w oryginalnym opakowaniu) możliwy jest w ciągu 7 dni od daty zakupu, po uprzednim uzgodnieniu ze Sprzedawcą.
2.  Zwracany towar odsyła Klient na swój koszt na adres Sprzedawcy: MISS KNITSKI Katarzyna Rakowska-Ładna, ul. Mińska 25a/94, 03-808 Warszawa, razem z otrzymanym paragonem wraz z dopiskiem „zwrot – MISS KNITSKI sklep”. Do takiej przesyłki zwrotnej należy również dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki Sprzedawca ma zwrócić zapłaconą przez Klienta kwotę (numer konta). Sprzedawca w ciągu 2 dni roboczych dokonuje sprawdzenia towaru. Jeżeli spełnia wymagania określone w pkt. 1, Sprzedawca dokonuje zwrotu pieniędzy przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta w ciągu 7 dni roboczych.
3.  Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
4.  Przesyłki zwrotne za pobraniem nie będą odbierane.

§ 5 Reklamacje

1.  Gwarancja oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego też, każdorazowo przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić stan przesyłki zarówno opakowania (czy nie uległo uszkodzeniu podczas transportu) jak i zawartości. W przypadku, gdy opakowanie nosi ślady uszkodzenia np. taśmy są zerwane lub uszkodzone, należy odmówić przyjęcia przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz bezzwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest warunkiem koniecznym do uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia lub też okradzenia przesyłki w transporcie.
2.  Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien odesłać go na własny koszt przesyłką kurierską pod adres: MISS KNITSKI Katarzyna Rakowska-Ładna, ul. Mińska 25a/94, 03-808 Warszawa z dopiskiem „Reklamacja”. Do odsyłanego towaru należy dołączyć kopię paragonu i opis niesprawności produktu. Reklamacja powinna być zgłoszona Sprzedawcy telefonicznie lub drogą elektroniczną pod adres: sklep@missknitski.com. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od ich wpłynięcia. Przesyłki za pobraniem nie będą odbierane.
3.  Jeśli wymiana towaru na pełnowartościowy nie będzie możliwa (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), Sprzedawca zwróci Klientowi równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu do wyboru inne, dostępne w magazynie towary.

§ 6 Ochrona prywatności i inne prawa

1.  Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
2.  Zebrane dane Klienta wykorzystane będą w celu, w jakim zostały udostępnione. Sprzedawca zobowiązuje się nie ujawniać ich osobom trzecim, o ile przepisy powszechnie obowiązujące nie stanowią inaczej oraz zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych Klienta w celach marketingowych, w tym do wysyłania niezamówionych informacji reklamowych na jego adres e-mail.
3.  Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania.

§ 7 Postanowienia końcowe

1.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2.  Sprzedawca nie odpowiada za szkody poniesione przez Klienta w wyniku utraty danych lub opóźnienia w otrzymaniu lub przesłaniu informacji spowodowanych zdarzeniami niezależnymi od Sprzedawcy, a uniemożliwiającymi lub opóźniającymi prawidłowe przeprowadzenie transakcji niezależnymi od Sprzedawcy lub mającymi charakter siły wyższej, w szczególności: brakiem lub nieprawidłowością transmisji, opóźnieniem, przerwą lub awarią sieci Internet lub jej części, awarią sieci energetycznej, huraganem, pożarem, powodzią, strajkiem, itp.

Informacje dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów na podstawie art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów):

Komisja Europejska zapewnia konsumentom możliwość rozstrzygania sporów w handlu internetowym zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów), na jednej z platform. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) służy jako miejsce, gdzie konsumenci mogą próbować osiągnąć pozasądowe porozumienia w sporach wynikających z zakupów oraz umów na usługi w Internecie.